Договір оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПОСТАВКИ

Даний Публічний договір поставки, надалі по тексту – «Договір», є офіційною та публічною пропозицією (офертою) Фізичної особи – підприємця Боднар Станіслава Олександровича (ідентифікаційний код 3367312076, місцезнаходження: вул. Робоча, буд. 71, кв. 310, м. Дніпро, 49008), надалі по тексту – «Постачальник», укласти договір поставки товару, відомості про який розміщені на сайті aquavita.dp.ua, надалі по тексту – «Сайт Постачальника».
Публікація (розміщення) тексту даного Договору на Сайті Постачальника є публічною пропозицією (офертою) Постачальника укласти даний Договір.
Даний Договір є публічним договором у відповідності до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу, його умови є однаковими для всіх Покупців Постачальника незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Покупцю перед іншим.
Укладання даного Договору підтверджує згоду Покупця, який прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору в порядку, визначеному в Розділі 3 даного Договору, в повному обсязі з умовами Договору, порядком та умовами поставки та оплати товару, правилами та іншими умовами, викладеними в Договорі.
Постачальник та Покупець разом іменуються як «Сторони», а кожен окремо іменується як «Сторона».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується систематично здійснювати поставку бутильованої питної води та додаткової продукції з асортименту Постачальника, розміщеної на Сайті Постачальника, надалі по тексту – «Товар», а Покупець зобов’язується своєчасно приймати та сплачувати Товар в порядку та на умовах, визначених даним Договором.
1.2. Назва, кількість, одиниця виміру та ціна Товару узгоджуються Сторонами в рахунках, та підтверджуються у видаткових накладних, які вважаються Сторонами Специфікаціями в розумінні ч. 2 ст. 266 Господарського кодексу України, та є невід’ємною частиною даного Договору.
1.3. Постачальник при першій поставці Товару поставляє Покупцю бутлі, кількість та загальна вартість яких вказується у накладних на відвантаження та рахунках на оплату, наданих Постачальником. Вартість бутлів Покупець сплачує при замовленні першої поставки Товару. Покупець не має права використовувати бутлі не за їх прямим призначенням. Покупець має право протягом дії даного Договору збільшити кількість бутлів та зобов’язаний сплатити їх вартість.

2. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Покупець оплачує Постачальнику вартість Товару згідно з цінами, вказаними на Сайті Постачальника та у Мобільного додатку «Acqua Vita» Постачальника, надалі по тексту – «Мобільний додаток Постачальника», на момент оформлення замовлення, на підставі наданих Постачальником рахунків.
2.2. Вартість Товару на Сайті Постачальника та у Мобільному додатку Постачальника вказана без урахування ПДВ та може змінюватися Постачальником протягом строку дії Договору в односторонньому порядку шляхом розміщення нових цін на Сайті Постачальника та у Мобільному додатку Постачальника.
2.3. Покупець здійснює оплату Товару шляхом перерахування передоплати у розмірі 100% вартості Товару на підставі виставленого рахунку Постачальником Покупцю та/або наданих реквізитів Постачальника.
2.4. Оплата Товару за даним Договором здійснюється в безготівковому порядку, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, визначений у даному Договорі або окремо вказаний Постачальником у відповідному рахунку на оплату.
2.5. Загальна ціна Договору дорівнює сумі усіх здійснених поставок Товару, підтверджених видатковими накладними, протягом строку дії даного Договору.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Укладення даного Договору проводиться шляхом приєднання Покупця до даного Договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Покупцем умов даного Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень та застережень.
3.2. Фактом, що підтверджує укладання (акцептування) даного Договору з боку Покупця, є здійснення Покупцем сукупних або будь-якої окремої з наступних дій:
– оформлення Покупцем Замовлення на Сайті Постачальника та/або у Мобільному додатку Постачальника, та/або за телефонними номерами Постачальника, вказаними на Сайті Постачальника, та здійснення оплати Товару Покупцем;
– здійснення оплати Товару та приймання Товару Покупцем.
3.3. Здійснення сукупних або будь-яких окремих дій, визначених в п. 3.2. даного Договору, вважається повним та беззастережним прийняттям умов Договору у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на Сайті Постачальника та/або у Мобільному додатку Постачальника, та/або за телефонними номерами Постачальника, вказаними на Сайті Постачальника, надалі по тексту – «Замовлення».
4.2. Право власності на Товар та ризики втрати та/або пошкодження Товару переходять від Постачальника до Покупця з моменту поставки (передачі) Товару Покупцю.
4.3. Поставка Товару здійснюється силами та транспортом Постачальника.
4.4. Сторони погодили, що у випадку зміни пунктів доставки Товару з ініціативи Покупця, нові адреси доставки будуть вказуватися у видаткових накладних. Підписання видаткових накладних Сторонами підтверджує їх згоду із зміною пунктів доставки.
4.5. Постачальник зобов’язується здійснити поставку партії Товару у погоджений Сторонами строк.
4.6. Доставка Товару здійснюється при безперешкодному проїзді автомобіля Постачальника до будівлі Покупця. Неможливість під’їзду транспортного засобу постачальника до будівлі Покупця є підставою для відмови в наданні послуги доставки Товару.
4.7. Разом з Товаром Постачальником надається Покупцю видаткова накладна, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

5. ОБОВ′ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Постачальник зобов’язується:
5.1.1. Передати Товар Покупцю на умовах та в строк, передбачені даним Договором.
5.1.2. Надати Покупцю документи, передбачені даним Договором.
5.2. Покупець зобов’язується:
5.2.1. Своєчасно оформлювати Замовлення.
5.2.2. Оплатити Товар в порядку та строки, передбачені даним Договором.
5.2.3. Прийняти Товар у місці доставки в строк, погоджений Сторонами.
5.2.4. Підписати та повернути підписану видаткову накладну Постачальнику.
5.2.5. Не використовувати бутлі не за призначенням, зокрема не заливати в бутлі будь-яку рідину, яка не є Товаром Постачальника. Використовувати Товар до закінчення терміну придатності, вказаного на бутлях.
5.3. Покупець погоджується отримувати від Постачальника інформацію про його діяльність, товари, послуги та іншу інформацію засобами СМС–розсилок, поштового зв’язку, електронної пошти, телефонного та/або факсимільного зв’язку, електронного секретаря (автодізвінок), у Мобільному додатку Постачальника. Всі звернення Покупця по телефону записуються з метою підвищення ефективності надання Постачальником Послуг. Покупець дає свою згоду на здійснення Постачальником дій по збереженню аудіозаписів телефонних розмов за участю Покупця, зберіганню, використанню та знищенню винятково з метою поліпшення якості поставок, що здійснюються Постачальником. Поширення Постачальником аудіозапису телефонної розмови за участю Покупця дозволяється тільки після одержання попередньої згоди останнього.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Даний Договір набуває чинності з дати акцепту (оферти) даного Договору Покупцем та діє до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому даним Договором або чинним законодавством України, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.
6.2. Постачальник в односторонньому порядку має право припинити дію даного Договору, якщо Покупець:
– не замовляє Товар Постачальника протягом 2 (двох) календарних місяців поспіль;
– не сплатив Товар в порядку та на умовах, визначених даним Договором.
6.3. Покупець має право на одностороннє дострокове розірвання даного Договору за умови систематичного порушення Постачальником строків поставки Товару.
6.4. Даний Договір може бути достроково розірваний:
6.4.1. за взаємною письмовою згодою Сторін;
6.4.2. за рішенням компетентних органів відповідно до чинного законодавства України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. За невиконання або не належне виконання Сторонами обов’язків, передбачених даним Договором, Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.
7.2. Сторона, що порушила даний Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням іншій Стороні. Відшкодування збитків, завданих порушенням даного Договору, не звільняє Сторони від виконання своїх обов’язків за даним Договором в повному обсязі.
7.3. Постачальник за даним Договором несе відповідальність за якість Товару та його своєчасну поставку.
7.4. Постачальник не приймає та не задовольняє претензії щодо виконання зобов’язань, по яких він, відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України не несе відповідальності, в тому числі претензії, щодо кількості Товару, після прийняття Товару Покупцем або його представником.
7.5. У випадку не перерахування Покупцем Постачальнику передоплати за Товар, передбаченої в Розділі 2 даного Договору, Постачальник звільняється від виконання зобов’язань щодо поставки Товару Покупцю зі звільненням Постачальника від відповідальності за це. Сторони дійшли згоди, що такі заходи з боку Постачальника, не потребують додаткових письмових повідомлень Покупця Постачальником.
7.6. Усі спори та розбіжності між Сторонами, які стосуються даного Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів.
7.7. У випадку не досягнення згоди шляхом переговорів відповідний спір вирішується в судовому порядку у відповідності з встановленою підсудністю та підвідомчістю такого спору, згідно чинного законодавства України.

8. ФОРС-МАЖОР (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили, таких як пожежа, повінь, епідемія, страйки, війна чи терористичні акти, акти органів влади, які впливають на виконання зобов’язань й які перешкоджають виконанню умов даного Договору.
8.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами даного Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
8.3. Якщо будь-які з вищезгаданих обставин безпосередньо впливають на виконання зобов’язань у період дії даного Договору, строк виконання зобов’язань збільшується відповідно на час дії обставин непереборної сили чи усунення їхніх наслідків, або інший строк за письмовим погодженням Сторін.
8.4. У випадку виникнення обставин непереборної сили, Сторона, що не може внаслідок таких обставин виконати свої зобов’язання за даним Договором, негайно зобов’язана в письмовій формі повідомити про таке іншу Сторону з документальним підтвердженням. Підтвердженням виникнення обставин непереборної сили є Сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України, та/або матеріали, опубліковані в засобах масової інформації. Форс-мажорні обставини, які є загальновідомими, не потребують надання сертифікату Торгово-Промислової Палати України на їх підтвердження.
8.5. У випадку якщо обставини непереборної сили діють 3 (три) календарні місяці поспіль, таке може бути підставою для дострокового розірвання даного Договору з ініціативи будь-якої Сторони.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний Договір укладається у вигляді публічної оферти в порядку, визначеному в статті 633 Цивільного кодексу України. Даний Договір є офіційним документом Постачальника, має юридичну силу та публікується в Інтернеті на офіційному Сайті Постачальника. Відсутність підписаного між Сторонами примірника Договору на паперовому носії, із проставленими підписами Сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати Покупцем за Товар, не є підставою вважати даний Договір не укладеним.
9.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.
9.3. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.
9.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.
9.5. Постачальник має право вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті Постачальника.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Акцептуючи даний Договір, Покупець надає згоду на обробку Постачальником його персональних даних з метою виконання умов даного Договору, та надає згоду суб’єкта персональних даних, передбачену Політикою конфіденційності про обробку та захист персональних даних, розміщену на Сайті Постачальника, надалі по тексту – «Політика конфіденційності Постачальника».
10.2. Збір та обробка Персональних даних Замовника у зв’язку з використанням Сайту та Мобільного додатку відбувається відповідно до Політики конфіденційності Постачальника та Закону України «Про захист персональних даних».

11. РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Фізична особа – підприємець Боднар Станіслав Олександрович
Ідентифікаційний код 3367312076
Місцезнаходження: вул. Робоча, буд. 71, кв. 310, м. Дніпро, 49008)
Банківські реквізити
IBAN: UA693052990000026002050557719 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299